PT cá Nhân

Midas Midas Midas

Midas Midas Midas

Midas Midas Midas Midas

CÁc loại thẻ của midas

Midas gold

26$/buổi (Trên 50 buổi)

Midas premium

26$/buổi (Trên 100 buổi)

Phòng Tập của chúng tôi

dịch vụ gold và premium

Midas Midas Midas Midas

Midas Midas Midas Midas

Sử dụng toàn bộ thiết bị phòng tập

Tặng thẻ member năm

Miễm phí tủ đồ đính tên khách hàng

Tặng gói transform meadia

Sử dụng Miễn phí phòng tắm vip

Tập luyện theo lộ trình với PT

Tặng khăn tập in tên khách hàng

Midas Gold

1300$ / 50 buổi

Midas Premium

2600$ / 100 buổi